Doelstelling veiligheidshuizen

Veiligheidshuizen leveren een bijdrage aan de integrale veiligheid van een regio. De opbrengsten van de Veilig-heidshuizen zijn enerzijds het maatschappelijk effect en anderzijds de concrete resultaten die (het voor) de samenwerking oplevert (de opbrengsten van het casusoverleg, maar ook het effect op de samenwerking zelf).

Veiligheidshuizen richten zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit, door recidive en maat-schappelijke uitval te voorkomen. Hierbij ligt de focus niet alleen op bestaande overtreders van de wet, maar ook op individuen of groepen met een groot risico op afglijden richting crimineel en ernstig overlastgevend gedrag.

Veiligheidshuizen vormen als netwerk een belangrijke schakel, niet alleen in de verbinding tussen straf en zorg, maar ook met de bestuurlijke component door de regierol en participatie van gemeenten. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke aanpakken versterkt. Daarbij be-houden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden.

Het Veiligheidshuis kan hierbij drie functies vervullen, te weten:

  • Het faciliteren en regisseren van veiligheidshuistafels waar complexe casuïstiek wordt besproken;
  • Het functioneren als expertise;
  • Het (strategisch) adviseren van lokale bestuurders en sleutelpartners ten aanzien van lokale gebiedsge-bonden problematiek. Door optimaal gebruik te maken van de bundeling van kennis van het brede net-werk is het Veiligheidshuis bij uitstek een middel om een adviserende en beleidsondersteunende rol te vervullen.

Daarbij staan de volgende uitgangspunten centraal:

  • De dader- / persoons- en systeemgerichte aanpak staat centraal in het Veiligheidshuis met oog voor de omgeving van de dader en het slachtoffer;
  • Een Veiligheidshuis is geen instituut, maar is een operationeel, horizontaal netwerkverband waar de verbinding tussen straf, civiel, bestuur en zorg gelegd kan worden;
  • Het Veiligheidshuis heeft een kern van Veiligheidshuispersoneel en daarnaast een groep van ketenpart-ners die structureel vertegenwoordigd zijn in het Veiligheidshuis en daaromheen nog een flexibele schil van participerende organisaties per casus;
  • Partners kunnen elkaar in het Veiligheidshuis fysiek en/of virtueel ontmoeten, informatie komt bij elkaar en gezamenlijk wordt besloten tot een aanpak voor specifieke problematiek;
  • Iedere participerende organisatie neemt deel vanuit haar eigen rol en verantwoordelijkheid en partners we-ten wat ze van elkaar kunnen verwachten.
  • De casusregie kan per geval bij een andere organisatie liggen. De overall regie op het samenwerkingsverband ligt bij de gemeenten waar het Veiligheidshuis gevestigd is.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie en de participerende gemeenten financieren het Veiligheidshuis. Regionaal kunnen afspraken worden gemaakt over de inbreng van andere partners.

Zie ook: www.veiligheidshuizen.nl