Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol

Binnen het Veiligheidshuis wordt informatie gedeeld. De grondslag voor deze informatiedeling is het Samenwerkings- en Privacyconvenant van het Veiligheidshuis Hollands Midden. In dit convenant, dat door alle partners die bij overleggen aansluiten is getekend, staat per overleg uitgeschreven met welk doel, welke informatie mag worden gedeeld. Dit neemt niet weg dat iedere professional gebonden is aan de privacyregels van zijn moederorganisatie en dat iedere professional voor zichzelf moet bepalen welke informatie noodzakelijk is om te delen ten behoeve van het behalen van het doel.

Nieuwe samenwerkingspartners worden gevraagd het convenant van het Veiligheidshuis te tekenen, zodat informatie-deling in basis mogelijk is. Indien organisaties slechts incidenteel aansluiten, tekenen de medewerkers voorafgaand aan het overleg een geheimhoudingsverklaring.

Het registratiesysteem GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem) waarmee het Veiligheidshuis werkt, is sinds 2015 ‘privacy-proof’ verklaard door het ministerie van Veiligheid en Justitie. GCOS is een systeem dat alleen direct betrokkenen op een casus inzicht geeft in de beschikbare informatie.

Voor een volledige versie van het Samenwerkings en Privacyconvenant zie het document hieronder. In het kader van de AVG zijn aanpassingen/aanvullingen op dit convenant en protocol vastgesteld op de Stuurgroep van 17 september 2018. Deze nieuwe versie met aanpassingen staat hieronder als versie met addenda gepubliceerd.

Voor de eenheidsbrede aanpak radicalisering volgen wij het landelijk modelconvenant 'radicalisering en (gewelddadig) extremisme'.

Samenwerkings- en Privacyconvenant VH-HM 2017

Deel 1 Samenwerkingsconvenant VHH HM 2018 met addenda

Deel 2 Privacyprotocol VHH HM 2018 met addenda

Deel 3 Bijlagen bij Samenwerkingsconvenant en Privacyprotocol VHH HM 2018

privacyprotocol complexe casuistiek VHHM 2018